Regulamin zakupów w sklepie sklep.coco-boutique.pl

obowiązuje od 5.12.2022

 

1. Definicje

 

W poniższym Regulaminie zastosowano następujące definicje:

Coco Boutique – Coco Hanna Kowalik z siedzibą w Poznaniu, adres: 23 Lutego 42, 61-744 Poznań., NIP: 7791981675, REGON 360426438, e-mail: sklep@coco-boutique.pl,

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Coco Boutique pod adresem http://sklep.coco-boutique.pl,

Klient – osoba dokonująca zakupu w Sklepie,

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady zakupów w Sklepie.

  

2. Dane korespondencyjne

 

 1. Adres pocztowy: ul. 23 Lutego 42, 61-744 Poznań

 2. Adres e-mail: sklep@coco-boutique.pl

 3. Telefon: +48 883 117 742

 

3. Oferta Sklepu

 

 1. Produkty oferowane przez Sklep są nowe i wolne od wad fizycznych.

 2. Ceny produktów w Sklepie są cenami brutto i podawane są w złotych polskich.

 

4. Zamówienia w Sklepie

 

 1. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu oznacza akceptację Regulaminu.

 2. Prawidłowe działanie Sklepu wymaga włączenia w przeglądarce internetowej Javascript oraz cookies.

 3. Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 4. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

 5. W celu złożenia zamówienia należy dodać produkt do koszyka, podać dane niezbędne do zrealizowania zamówienia, określić sposób dostawy i płatności oraz potwierdzić złożenie zamówienia przez wybór przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 6. Do złożenia zamówienia przez Klienta konieczne jest każdorazowe zaakceptowanie Regulaminu.

 7. Złożenie zamówienia skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy KlientemSklepem.

 8. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia zawierający podsumowanie jego treści, m. in.: ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, oraz danych do dostawy.

 9. Sklep zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składa się cena za produkty oraz koszty ich dostawy.

 

5. Realizacja zamówień

 

 1. Zamówienia realizowane są w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach 10:00-18:00.

 2. Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu przez Sklep płatności za zamówienie.

 3. Zamówienia są realizowane w ciągu 2 dni roboczych. Jeśli proces realizacji zamówienia może się wydłużyć Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie przez obsługę Sklepu.

 

6. Płatności

 

 1. Sposób opłacenia zamówienia wybierany jest przez Klienta.

 2. Sklep umożliwia dokonywanie płatności następującymi metodami:

  - tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek nr 03 1140 2004 0000 3302 7894 1219 (mBank),
  - za pośrednictwem płatności online; podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest platforma PayNow.

 3. Zamówienie nie opłacone w ciągu 2 dni roboczych od jego złożenia zostaje anulowane przez Sklep.

 

7. Wysyłka

 

 1. Sklep realizuje zamówienia w formie przesyłki kurierskiej lub do paczkomatu.

 2. Koszt wysyłki jest obliczany i wyświetlany podczas składania zamówienia.

 3. Produkty dostarczane są wyłącznie na terenie Polski.

 

8. Odstąpienie od umowy

 

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Coco Boutique za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  - w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  - w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Coco Boutique o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Coco Boutique zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Coco Boutique), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Coco Boutique został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 7. Zwrotu płatności Coco Boutique dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 8. Coco Boutique może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Coco Boutique prosi o zwracanie towaru na korespondencyjny adres pocztowy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zmniejszenie wartości towaru obejmuje m. in. pojawienie się śladów użytkowania, uszkodzeń, zabrudzeń czy zapachów np. kremów i perfum.

 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

 13. Pobierz formularz odstąpienia od umowy.

 

9. Gwarancja i reklamacje

 

 1. Coco Boutique jako sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towar wolny od wad. W przypadku wystąpienia wady towaru Klient ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

 2. Składając reklamację Klient wedle swojego uznania może żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić, chyba że Coco Boutique zaproponuje naprawę rzeczy albo wymianę towaru na nowy, wolny od wad. Ponadto zamiast zaproponowanego przez Coco Boutique usunięcia wady, Klient można żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany, jego naprawienia, chyba że sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo wymagałby od Sklepu nadmiernych kosztów.

 3. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeśli wada jest nieistotna.

 4. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, są bezpodstawne i nie będą procedowane.

 5. Coco Boutique prosi o składanie reklamacji drogą pocztową na korespondencyjny adres pocztowy z dopiskiem „Reklamacja” lub poprzez korespondencyjny adres e-mail. 

 6. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

  - informacji o przedmiocie reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
  - żądania Klienta,
  - danych kontaktowych składającego reklamacji.

 7. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Coco BoutiqueKlient jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Coco Boutique, na korespondencyjny adres pocztowy.

 8. Reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania jej przez Coco Boutique.

 9. W przypadku uznania reklamacji, gdy sposób jej uwzględnienia, zaproponowany przez Klienta, będzie niemożliwy albo wymagałby od Coco Boutique nadmiernych kosztów, Coco Boutique zaproponuje inny sposób, o którym mowa powyżej.

 10. W zależności od sposobu uwzględnienia reklamacji, Coco Boutique wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), Coco Boutique zwróci kwotę zapłaconej ceny towaru lub obniży cenę.

 11. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji. Po otrzymaniu opinii o niezasadności reklamacji Klientowi przysługuje prawo złożenia wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25) tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 1219)

 12. Pobierz formularz reklamacyjny.

 

10. Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu jest Coco Boutique.

 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

11. Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy sąd właściwy dla siedziby Coco Boutique.

 3. Coco Boutique zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.

 4. Coco Boutique zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości towarów w ofercie Sklepu w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, jaki również ich modyfikacji.

 5. Coco Boutique podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 

 6. Coco Boutique informuje, że wszelkie zdjęcia, publikacje i teksty dostępne w Sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje, stanowiące własność Sklepu lub jego dostawców. Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.

 

 

 

 

 

Regulamin kart podarunkowych Coco Boutique

obowiązuje od 05.12.2022

1. Definicje

 

W poniższym Regulaminie zastosowano następujące definicje:

Coco Boutique – Coco Hanna Kowalik z siedzibą w Poznaniu, adres: 23 Lutego 42, 61-744 Poznań., NIP: 7791981675, REGON 360426438, e-mail: sklep@coco-boutique.pl,

Sklep - sklep Coco Boutique prowadzony w Poznaniu przy ul. 23 Lutego 42 oraz sklep Coco Boutique prowadzony w Poznaniu przy ul. 23 Lutego 36,

Karta Podarunkowa - bon towarowy wydany na okaziciela uprawniający Użytkownika do nabycia na jej podstawie towarów oferowanych w Sklepie. Karta Podarunkowa posiada unikalny kod QR jednoznacznie identyfikujący Kartę Podarunkową,

Nabywca - osoba otrzymująca od Coco Boutique Kartę Podarunkową  w zamian za przekazanie środków pieniężnych lub rozliczenie zwrotu towarów,

Użytkownik – osoba każdorazowo dysponująca Kartą Podarunkową.

 

2. Dane korespondencyjne

 

 1. Adres pocztowy: ul. 23 Lutego 42, 61-744 Poznań

 2. Adres e-mail: sklep@coco-boutique.pl

 3. Telefon: +48 883 117 742

 

3. Informacje o karcie podarunkowej

 

 1. Karta Podarunkowa może być użyta w Sklepie bezpośrednio po jej wydaniu Nabywcy.

 2. Karta Podarunkowa jest ważna przez okres 2 miesięcy od dnia jej wydania.

 3. Kwota wpisana na Karcie Podarunkowej stanowi przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Sklepie

 

4. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej

 

 1. Karta Podarunkowa uprawnia jej Użytkownika do zapłaty za towary oferowane w Sklepie.

 2. Sklep akceptuje wyłącznie Karty Podarunkowe nieuszkodzone, nieprzeterminowane oraz posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.

 3. Użytkownik może użyć Kartę Podarunkową  jednorazowo.

 4. Realizacja Karty Podarunkowej  polega na nabyciu przez Użytkownika towarów w Sklepie w zamian za płatność dokonaną Kartą Podarunkową.

 5. W sytuacji gdy wartość nabywanych towarów jest wyższą niż kwota na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy ceną a wartością Karty Podarunkowej.

 6. W sytuacji gdy wartość nabywanych towarów jest niższa niż kwota na Karcie PodarunkowejUżytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty.

 7. Sklep może odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku gdy:

  1. Karta Podarunkowa jest przeterminowana,

  2. Karta Podarunkowa nie jest autentyczna

  3. Karta Podarunkowa jest uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym odczytanie z niej danych,

  4. Użytkownik nie ma możliwości dopłacenia brakującej części ceny,

  5. nie ma technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej (w szczególności w sytuacji braku możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Sklepu)

 

5. Postanowienia końcowe

 

 1. Coco Boutique prosi o składanie reklamacji związanych z Kartami Podarunkowymi drogą pocztową na korespondencyjny adres pocztowy z dopiskiem „Karta podarunkowa” lub poprzez korespondencyjny adres e-mail. 

 2. Reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania jej przez Coco Boutique.

 3. Reklamacje dotyczące zakupionych towarów mogą być składane na zasadach ogólnych.

 4. Niniejszy regulamin dostępny jest w Sklepie oraz na stronie http://sklep.coco-boutique.pl/regulamin

Co słychać na blogu?